rezach74boy
rezach74boy

rezach74boy (ایران - کرمانشاه )

علوم کامپیوتر

در باره علوم کامپیوتز به سورت مفهمومی و عمیق سالها در حال پیشرفت و یادگیریم برنامه نویسی برای من یه لذته