Food delivery system به طور کامل پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : tjavdani
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : توافقی
4 پیشنهاد

مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

درخواست سیستمی مشابه یکی از سیستمهای تحویل غذای معروف در کشور هستیم. 

مشابه 

Snappfood 

Reyhoon 

Chillivery 

امکان استفاده از زبانهای انگلیسی و عربی 

 

لطفا پیشنهاد مالی و زمانی خود را ارسال نمایید. 

پیشنهادات ارسال شده

4 پیشنهاد
مهلت ارسال پیشنهاد برای این پروژه به اتمام رسیده است