طراحی فرم فروش پروژه باز

  • کارفرمای پروژه : mohsenes
  • بودجه پروژه : توافقی
  • زمان پروژه : 30 روز
2 پیشنهاد

مهلت ارسال

توضیحات پروژه :

طراحی فرم فروش (فاکتور فروش) به صورت html css 

طراحی با React  در اولویت قرار دارد. ضمنا فرم فروش میبایست دارای محاسبه جمع  مبالغ ردیف و اعمال تخفیف و ... نیز باشد.

پیشنهادات ارسال شده

2 پیشنهاد