ImanMadaeny
ImanMadaeny

ImanMadaeny (ایران )

ایمان مدائنی

مهارت ها

Xamarin

80%

Angular

60%

ASP.NET Core

80%

ASP.NET MVC

80%

مدارک آموزشی

  • MCT Microsoft
  • MVP Microsoft
  • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

علاقه مندی ها

  • ورزش
  • برنامه نویسی