لیست فریلنسرهای گِت وُرک

8 فریلسنر فعال

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی خانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شریعتیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جواد محمدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی محقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر نقره ای

محمد میرعلی

5 سال سابقه کار
کاربر نقره ای
1