لیست فریلنسرهای گِت وُرک

13 فریلسنر فعال

امیرعلی قیومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

الناز خلیلی فرد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی یوسفی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آرمان پاپی

60 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حسین تقوی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی خانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شریعتیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جواد محمدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی محقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر نقره ای

مهدی حسینی

2 سال سابقه کار
کاربر نقره ای