لیست فریلنسرهای گِت وُرک

153 فریلسنر فعال

حمیدرضا قهرمانی

8 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پارسا روحی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آرزو حاجی نصیری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

عطا نیکبخت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پویا میرزائی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

کسری حبیب بیگی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مصطفی میری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جابر اسدی مقدم

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی انوری

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

آیدین نوروزی کسانق

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیررضا زارع

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی