لیست فریلنسرهای گِت وُرک

109 فریلسنر فعال

عطا حجازی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرهاد مشیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مبین عطرزاده

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدیه ناصر

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی دهخدایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین صالحی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا حسینی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا زنوزی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جویا خالقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مجید ملکی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

ایلیا یوسف زاده

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی