لیست فریلنسرهای گِت وُرک

65 فریلسنر فعال

آرزو حاجی نصیری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمدرضا عموری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پیمان حسینی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مجید خلقی شیرازی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شروین شهرودباری

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا حسینی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

احسان سروبندی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رضا زنوزی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جویا خالقی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمدرضا مرادی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی