لیست فریلنسرهای گِت وُرک

47 فریلسنر فعال

محمدرضا عموری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

عطا نیکبخت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی انوری

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیررضا زارع

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد رستگار مقدم

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

میثم طالبی زاده

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا زینی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

رحمن خدادادی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

حسین ملک محمدی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرهاد مشیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی