لیست فریلنسرهای گِت وُرک

33 فریلسنر فعال

فرهاد مشیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدیه ناصر

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سینا کشاورز

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مجید ملکی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر علوی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

بهنام برات وند

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

شکیب معصومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمد عیدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی خانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا خسروی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی شریعتیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد جواد پورکاظمی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی