لیست فریلنسرهای گِت وُرک

181 فریلسنر فعال

عطا حجازی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرهاد مشیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امین پیریایی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

سینا برجی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مبین عطرزاده

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدیه ناصر

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی دهخدایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سینا کشاورز

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

علی صیادی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین صالحی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی