لیست فریلنسرهای گِت وُرک

27 فریلسنر فعال

سینا کشاورز

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا خسروی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سیدامیرحسین مهربان

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین نوروزی بهجت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد جواد پورکاظمی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد صادق معصومی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا عسکری

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مصطفی بخشیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

بهنام بهرامی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی جهانگیر

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پدرام کامرانی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی