لیست فریلنسرهای گِت وُرک

39 فریلسنر فعال

حسین تقوی

4 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا قهرمانی

8 سال سابقه کار
کاربر برنزی

پارسا روحی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

عطا نیکبخت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی انوری

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد رستگار مقدم

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا کریم پور

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی حسن نژاد

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حسین ملک محمدی

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سینا کشاورز

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی