لیست فریلنسرهای گِت وُرک

90 فریلسنر فعال

آرزو حاجی نصیری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمدرضا عموری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

عطا نیکبخت

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

سعید فدائی زاده

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مصطفی میری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

جابر اسدی مقدم

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیررضا زارع

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فاطمه امیری

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد رستگار مقدم

10 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرهاد امان

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علیرضا زینی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی