لیست فریلنسرهای گِت وُرک

61 فریلسنر فعال

عطا حجازی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امین پیریایی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مهدیه ناصر

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

حمیدرضا رضا

6 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

داود بابایی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمدرضا مرادی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمدهادی رنجبر

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

شکیب معصومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

محمد عیدی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مریم ایمانی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

مهدی شریعتیان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی