لیست فریلنسرهای گِت وُرک

21 فریلسنر فعال

امیرحسین اخوان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرعلی قیومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

منوچهر توتونچی

20 سال سابقه کار
کاربر برنزی

الناز خلیلی فرد

3 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

آرمان پاپی

60 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد ابراهیمی

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین مبینی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی حسن نژاد

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی