لیست فریلنسرهای گِت وُرک

20 فریلسنر فعال

امیرحسین اخوان

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرعلی قیومی

سابقه کار وارد نشده
کاربر برنزی

منوچهر توتونچی

20 سال سابقه کار
کاربر برنزی
کاربر برنزی

آرمان پاپی

60 سال سابقه کار
کاربر برنزی

محمد ابراهیمی

5 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیر حسین ابی پور

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی

امیرحسین مبینی

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

فرج اله شاولی

12 سال سابقه کار
کاربر برنزی

مهدی حسن نژاد

1 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی سعیدی

0 سال سابقه کار
کاربر برنزی

علی خانی

2 سال سابقه کار
کاربر برنزی