aliabdorrahimi
aliabdorrahimi

aliabdorrahimi (ایران - آذربایجان غربی )

علی عبدالرحیمی

مهارت ها

Java

80%

Windows Form

80%

Android

80%

react Native

80%

NodeJs

40%

PHP

80%