miladdehyami
miladdehyami

miladdehyami (ایران - اصفهان )

میلاد ده یامی

برنامه نویس و توسعه دهنده وب (2 سال سابقه )

مهارت ها

Kotlin

60%

WPF

60%

Windows Form

60%

Xamarin

80%

Css

80%

Jquery

80%

HTML , CSS

80%

Angular

60%

ASP.NET Core

80%

ASP.NET MVC

80%