محمد اردوخانی ( تهران - تهران)

پروژه ی Getwork

1185
عضو تیم مدیریت فنی و توسعه ی سایت

تکنولوژی های به کار رفته

ASP.NET Core

آدرس دسترسی :