محمد اردوخانی ( تهران - تهران)

آموزشگاه برنامه نویسان

1191
عضو تیم برنامه نویسی و توسعه ی سایت

تکنولوژی های به کار رفته

ASP.NET Core

آدرس دسترسی :