سایت رزومه

مهارت های مورد نیاز : برنامه نویسی وب

مهلت ارسال پیشنهاد به اتمام رسیده است

توضیحات پروژه :

رزومه

پیشنهادات ارسال شده

3 پیشنهاد

علی پایان

2 سال سابقه
1401/06/30 در 23 روز

دانیال عارفیان

سال سابقه
1401/06/30 در 1000 روز

محمد مختاری

4 سال سابقه
1401/07/16 در 30 روز