روح الله عرب مختاری ( قم - قم)

روح الله عرب مختاری

مهارت ها

WPF

%60

Windows Form

%100

WordPress

%60

ASP.NET MVC

%60

ASP.NET Core

%40

Xamarin

%60

زبان

  • زبان فارسی
  • زبان انگلیسی